Ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει πρόοδο στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω βήματα προκειμένου να γίνει η μετάβαση από μια προσέγγιση που απλώς δεν είναι επιβλαβής, σε μια προσέγγιση που έχει αμιγώς θετικό αντίκτυπο.
Αυτά υποστηρίζει μεταξύ άλλων η έκθεση της Considerate Group για το ΙΝΣΕΤΕ με θέμα τον βιώσιμο τουρισμό στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει 4 άξονες και 21 προτάσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα και παρουσιάστηκε πρόσφατα στους δημοσιογράφους.
Εφαρμόζοντας οκτώ προτάσεις κατά προτεραιότητα, ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να ενισχύσει τον θετικό του αντίκτυπο, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενός ευρύτερου φάσματος ενδιαφερόμενων μερών, να προωθήσει την οικονομική διαφοροποίηση και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες τουριστικές πρακτικές.

Οι τέσσερις άξονες
Οι τέσσερις άξονες παρεμβάσεων για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, η προώθηση της συνεργασίας και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών, η ευθυγράμμιση της τουριστικής στρατηγικής με στόχο έναν αμιγώς θετικό τουριστικό αντίκτυπο και η παρακολούθηση της προόδου της χώρας προς τον στόχο αυτό.

Οι 8 προτεραιότητες και οι 21 προτάσεις για βιώσιμο τουρισμό
Στην έκθεση περιλαμβάνονται 21 προτάσεις συνολικά που έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις
κύριους άξονες, ενώ κάθε πρόταση έχει αξιολογηθεί ανάλογα με τη δυνατότητα υλοποίησης
και το όφελος που θα προκύψει από την επιτυχή εφαρμογή της, αναδεικνύοντας τις 8
ακόλουθες προτεραιότητες:

1ος Άξονας: Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
Οι τρεις προτεραιότητες είναι:
– Υπεύθυνη ενίσχυση και προώθηση προορισμών με πλούσια βιοποικιλότητα,
– Επέκταση της τουριστικής περιόδου,
– Προώθηση εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου πέρα από το παραδοσιακό προϊόν «ήλιος-θάλασσα».

2ος Άξονας: Αναζήτηση συνεργασιών και διάδοση βέλτιστων πρακτικών
Δύο προτεραιότητες:
– Ενίσχυση και προβολή των υφιστάμενων πρωτοβουλιών μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων χρηματοδότησης.
– Υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο την ευαισθητοποίηση και την κατανόησης των ζητημάτων ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση).

3ος Άξονας: Ευθυγράμμιση της τουριστικής στρατηγικής με την πορεία προς έναν
αμιγώς θετικό αντίκτυπο:

Η κεντρική προτεραιότητα εστιάζει στην προώθηση και διευκόλυνση της υιοθέτησης εδραιωμένων πλαισίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

4ος Άξονας: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της Ελλάδας
Δύο προτεραιότητες:
– Αξιολόγηση της κατανάλωσης νερού στον τουρισμό με στόχο την επικαιροποίηση του σχεδιασμού και τη διαχείριση των σχετικών υποδομών.
– Εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των προσπαθειών του τομέα ως προς τη μείωση
των αποβλήτων.

Ενδεικτικά, στις 21 προτάσεις της έκθεσης περιλαμβάνονται η αξιολόγηση του βαθμού
ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητες του τουριστικού τομέα, η εξέταση των υποδομών μεταφορών με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, η διευκόλυνση της πολυμερούς συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, ειδικά εντός των δήμων, η ανάπτυξη και προώθηση περιοχών μικρότερης επισκεψιμότητας, η δημιουργία τοπικών Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών, η υιοθέτηση δεικτών απόδοσης που ενσωματώνουν δείκτες βιωσιμότητας, ικανοποίησης επισκεπτών και ευημερίας της κοινότητας.

Γιώργος Βερνίκος: Προτεραιότητα η βιωσιμότητα
Ο Γ. Γ. του ΣΕΤΕ και Πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος επεσήμανε ότι: «Ο τουρισμός έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, βελτιώνοντας το τουριστικό προϊόν και τη ζωή των κατοίκων, αλλά και δημιουργώντας παράλληλα αυξημένες απαιτήσεις για ν’ αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με κορυφαία την κλιματική αλλαγή, η ανάγκη διαχείρισης των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, η εξέλιξη της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς καθιστούν τη βιωσιμότητα προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο στόχος είναι ο τουρισμός, που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, να μην παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά να γίνει παράγοντας θετικής αλλαγής. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ενσωματώνουν ήδη τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) στη στρατηγική τους, όμως είναι σημαντικό να ενισχυθεί στο σύνολό του ο τομέας, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.».

Σε πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις επίσης από: τον τους Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΣΕΤΕ, Αλέξανδρο Θάνο, τον Γεν. Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλία Κικίλια, και τον Επιστημονικό Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ, Άρη Ίκκο.

Aλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ
Στην παρέμβαση παρέμβασή του, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, Aλέξανδρος Θάνος
αναφέρθηκε στους πυλώνες στρατηγικής του ΣΕΤΕ για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στη
βιωσιμότητα. Ο κ. Θάνος τόνισε ότι η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ τεκμηρίωσε την ανάγκη για
δράσεις και πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν απτά και αποτελεσματικά τη βιώσιμη μετάβαση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΤΕ, σε συνεργασία με τον ΙΝΣΕΤΕ και την Marketing Greece σχεδιάζει πλέγμα ενεργειών, τις οποίες
θα ανακοινώσει στο προσεχές διάστημα.

Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ
Ο κ. Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Το ΙΝΣΕΤΕ έχει
αναδείξει διάφορες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως οι υποδομές, η κλιματική
αλλαγή, οι έξυπνοι προορισμοί, η ισόρροπη ανάπτυξη, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η
ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, η προσβασιμότητα. Με στρατηγικές κι εξειδικευμένες
μελέτες, καθώς και με πρακτικά εργαλεία, υποστηρίζουμε προορισμούς και επιχειρήσεις
κάθε μεγέθους στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η έκθεση που
παρουσιάστηκε σήμερα επιβεβαιώνει τις κατευθύνσεις που έχουν προταθεί στη μελέτη
«“Ελληνικός Τουρισμός 2030-Σχέδια Δράσης»” σχετικά με τη διαφοροποίηση του προϊόντος,
τη διαχείριση των πόρων, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις υποδομές και την ολιστική
αντιμετώπιση των προορισμών. Το Ινστιτούτο εστιάζοντας στη βιωσιμότητα, στο προσεχές
διάστημα, θα δημοσιεύσει μελέτη σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη
συμπερίληψη.».

Άρης Ίκκος, Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ
Ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Άρης Ίκκος, παρουσίασε τα βασικά σημεία τηςτης
έκθεσης τονίζοντας ότι: «Η έκθεση αναδεικνύει μια ισχυρή διασύνδεση και αλληλεξάρτηση
μεταξύ του ελληνικού τουρισμού και άλλων κλάδων. Η αναζήτηση συνεργασιών και η
ενίσχυση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών και πλαισίων βιώσιμου τουρισμού αναγνωρίζονται ως προϋποθέσεις, αλλά και καταλύτες για την προώθηση της βιωσιμότητας
στη χώρα. Η επίτευξη του στόχου της βιωσιμότητας απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση του
αντίκτυπου της υλοποίησης των νέων στρατηγικών, ώστε να καταγραφεί η πρόοδος και να
εντοπιστούν νέες ευκαιρίες ή συναφείς προκλήσεις.».

Την ενημέρωση συντόνισε η κα. Αγγελική Καραγκούνη, Content Manager ΣΕΤΕ-ΙΝΣΕΤΕ.

Κύρια Σημεία της έκθεσης «EXPERT REPORT: Sustainable Tourism in Greece» (GR)

Κόμβος πληροφόρησης ΙΝΣΕΤΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας