Ταχύτερες διαδικασίες για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, είσοδο των ιδιωτών στην αδειοδοτική διαδικασία των επιχειρήσεων, μείωση της γραφειοκρατίας για την έναρξη λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων, λιγότερα έγγραφα στο ΓΕΜΗ και πενταετή σχεδιασμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο, με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Το νομοσχέδιο των 144 σελίδων περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων, με τον στόχο τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις, που θα οδηγήσει και στην αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης.

Πάνω σε αυτό, ο ΣΕΤΕ εφιστά την προσοχή των μελών του στις εξής ρυθμίσεις:

  1. Στην παρ. 4 άρ. 15 σύμφωνα με την οποία « Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να υποβάλει προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, μόνο την τεχνική περιγραφή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, εάν ο σκοπούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των παραπάνω έργων είναι σύμφωνος με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός εάν απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους, ή εάν δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.».

2.Στο μέρος ΙΒ (άρθρα 53 έως 70) με τίτλο «Εργασιακά Θέματα».

Ειδικότερα:

α) τα άρ. 53-57 περιλαμβάνουν διατάξεις για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις (ρυθμίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας την επέκταση και τη συρροή τους – υπερίσχυση των τοπικών κλαδικών ΣΣΕ έναντι των εθνικών κλαδικών ΣΣΕ και σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών ΣΣΕ, προϋποθέσεις προσφυγής στη διαιτησία κλπ),

β) τα άρ. 58 έως και 60 περιλαμβάνουν διατάξεις για τις ατομικές εργασιακές σχέσεις (θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η πέραν των 2 μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη -άρθρο 58, προβλέπεται σε περίπτωση μερικής απασχόλησης προσαύξηση  12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας-άρθρο 59 και ορίζεται πως συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούμενων σε έως δύο λήπτες των υπηρεσιών αυτών, και οι απασχολούμενοι με εργόσημο καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο «ΕΡΓΑΝΗ» -άρθρο 60).

γ) με το άρ. 63 παρατείνεται η ισχύς της από 28-3-2018 ΕΓΣΣΕ έως την 31-12-2019.

δ) με τα άρ. 65-68 τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν τις κυρώσεις για την απασχόληση αδήλωτων εργαζόμενων.

ε) με το άρ. 69 προβλέπεται πως σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ..

  1. Στο άρ. 163 προβλέπεται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).
  2. Στο άρ. 218 με το οποίο επαναπροσδιορίζονται οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές.
  3. Στο άρ. 219 με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4399/2016» με το οποίο προβλέπεται α) η δυνατότητα ένταξης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στους αναπτυξιακούς νόμους των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας και β) εξαίρεση υπό προϋποθέσεις των συμβάσεων μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από την απαγόρευση εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της ενισχυθείσας επένδυσης.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας