H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 2 Μαρτίου ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης.

Υπενθυμίζει τους κοινούς στόχους τους οποίους έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία υφίσταται πρωτοφανείς μετασχηματισμούς στο πλαίσιο σημαντικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τις παγκόσμιες προοπτικές και τις προοπτικές όσον αφορά την ασφάλεια. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους μας και ενίσχυσης του μακροπρόθεσμου θεματολογίου μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να συμβάλει στις συζητήσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ανακοίνωση καθορίζει τις καίριες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των κοινών μας στόχων και υπογραμμίζει τη σημασία της συντονισμένης δράσης όλων των σχετικών φορέων, μεταξύ άλλων της ΕΕ, των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα.

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στη βάση του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης

Υπάρχει ευρεία συναίνεση όσον αφορά τις προτεραιότητες για το ευρωπαϊκό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Αυτές περιλαμβάνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας της Ένωσης, καθώς και την ετοιμότητά μας σε κλυδωνισμούς. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας μας είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση της ευημερίας και της ευζωίας των πολιτών της Ένωσης, ιδίως στο σημερινό πλαίσιο της γεωπολιτικής αστάθειας και των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος και να ενισχυθεί η συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας όσον αφορά τις κοινές προκλήσεις, προκειμένου να προωθηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Η ενιαία αγορά, η κύρια πηγή ανθεκτικότητας της Ένωσης και το πολυτιμότερο οικονομικό της πλεονέκτημα, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας βασίζεται σε δύο εξίσου σημαντικούς πυλώνες: τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις είναι καίριας σημασίας για τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελούν προϋπόθεση για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Ωστόσο, πρέπει να συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενωσικοί κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους κυριότερους στόχους της ΕΕ, δημιουργώντας το κατάλληλο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο και κίνητρα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί ευκαιρία για να εισέλθει η Ευρώπη σε μια νέα πορεία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Εκτός από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα συμβάλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια των πόρων της Ένωσης. Για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η ΕΕ πρέπει να αυξήσει, κατά την επόμενη δεκαετία, τις ετήσιες επενδύσεις κατά περίπου 520 δισ. EUR, σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Από αυτές τις πρόσθετες επενδύσεις, 390 δισ. EUR ετησίως θα αντιστοιχούν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, και 130 δισ. EUR ετησίως σε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. Για να επιτύχει η πράσινη μετάβαση, πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους ανθρώπους και να φροντίσει εκείνους που θα πληγούν περισσότερο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έθεσε τη δικαιοσύνη στο επίκεντρο των πολιτικών της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %

Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας και ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η Ψηφιακή Πυξίδα που πρότεινε η Επιτροπή καθορίζει τους ψηφιακούς στόχους της Ένωσης για το 2030. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τις επενδύσεις σε βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος, η τεχνητή νοημοσύνη, οι χώροι δεδομένων, η αλυσίδα συστοιχιών (blockchain), η κβαντική υπολογιστική και οι ημιαγωγοί, καθώς και στις σχετικές δεξιότητες.

Για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με εκτίμηση του 2020, απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 125 δισ. EUR ετησίως. Ο δίκαιος ψηφιακός μετασχηματισμός έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την καινοτομία και την παραγωγικότητα της οικονομίας της ΕΕ, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ψηφιακή μετάβαση θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των πράσινων στόχων, με συνέργειες σε πολλούς τομείς στο πλαίσιο μιας έξυπνης κυκλικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής αστάθειας. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες και η αλυσίδα εφοδιασμού παρουσίασαν υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κρίση και η επακόλουθη ανάκαμψη ανέδειξαν ορισμένα τρωτά σημεία σε ορισμένους τομείς. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα σημεία συμφόρησης στην εφοδιαστική και στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες, οι κυβερνοαπειλές και οι ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού που συνδέονται με βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στον τομέα της ενέργειας. Για την περαιτέρω ενίσχυση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος της Ευρώπης και τη στήριξη της βιομηχανικής της βάσης, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αυξήσει τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αμυντική και διαστημική βιομηχανία και να συνεχίσει να ενισχύει τις ικανότητές μας για τη διαχείριση κινδύνων και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς ή πανδημίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας