Το υπουργείο Τουρισμού προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την «Μελέτη αγοράς, στρατηγική και σχέδια δράσης ανάπτυξης του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού για το δίκτυο AGTIS στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Δράσης Τουριστική Ανάπτυξη του Υπουργείου Τουρισμού που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης φθάνει σε 1,67 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 11 μήνες. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιουνίου και ώρα 15.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την επομένη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Τρίτη 6 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας