Ο Δήμος Ρόδου συμμετείχε στην προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση έργου «BLUE ISLANDS: Seasonal variation of waste as effect of tourism/Εποχιακή διακύµανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισµού » στο πλαίσιο του   Προγράμματος MED – INTERREG – Mediterranean, στην Σικελία της Ιταλίας στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2018.

Το έργο «BLUEISLANDS» στοχεύει στο μετριασμό του προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων σε νησιά της Μεσογείου, που οφείλεται στην εποχικότητα του τουρισμού. Κατά την υλοποίηση του έργου θα εξεταστούν η ποσότητα και η σύνθεση των απορριµµάτων που παράγονται σε εννέα (9) νησιά της Μεσογείου. Οι παράµετροι αυτοί θα συσχετιστούν µε τον αριθµό των τουριστών και µε τη ρύπανση της παράκτιας ζώνης από στερεά απόβλητα. Τα αποτελέσµατα, που θα προκύψουν θα συνδυαστούν και θα δηµιουργηθεί ένα πολυδιάστατο «εργαλείο», το οποίο θα συµπεριλαµβάνει σχέδια δράσης και αντιµετώπισης του κοινού προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων εξαιτίας του τουρισµού.

Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως Δικαιούχος με συνολικό προϋπολογισμό ύψους  200.000€. Στο πλαίσιο των εργασιών του έργου, ο Δήμος Ρόδου θα προχωρήσει στην προμήθεια ενός πρότυπου ενεργειακά αυτόνομου κινητού κέντρου ανακύκλωσης το οποίο κατά την διάρκεια του έργου θα επικεντρωθεί σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (παραλίες, ξενοδοχεία κ.α) και σε ερευνητικές δειγματοληψίες σε τουριστικές αμμώδεις παραλίες και στην θάλασσα για την εκτίμηση της δυναμικής των μικροπλαστικών (microplastics) και την επίδραση τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα αποτελέσματα των δράσεων στην Ρόδο θα αποτελέσουν πρότυπο-πιλότο μετάδοσης γνώσεων και καλών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και στις υπόλοιπες περιοχές του έργου.

Τον Δήμο Ρόδου εκπροσώπησε στην τεχνική συνάντηση του έργου “Blueislands” ο Δρ Γαμβρούδης Χρήστος, ειδικός σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος ο οποίος παρουσίασε τα έως σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και τον προγραμματισμό-χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δράσεων του Δήμου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας