Το Περιφερειακό Συμβούλιο Μεσσηνίας γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επαναoριοθετήση της Περιοχής Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας (Costa Navarino) από την εταιρεία ΤΕΜΕΣ.

Στις επισημάνσεις επί της Μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία αναφέρονται τα εξής:

1.Κατά τον σχεδιασμό των έργων και δράσεων για το συγκεκριμένο έργο να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους, ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι φυσικές διεργασίες αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα ή μοναδικότητα τους.

β) Η ουσιαστική υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας (διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων καθώς και διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον).

γ) Η αρχή της πρόληψης.

δ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων.

2. Για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών (π.χ. του Δικτύου Natura 2000), και κατ’ επέκταση των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν (π.χ. είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι, οικοσυστήματα κ.λ.π να εφαρμόζονται τα εξής:

α) Να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής, ώστε να διαπιστώνεται η οικολογική σημασία της ως προς το αν αποτελεί ενδιαίτημα για είδη πανίδας ιδιαίτερης σημασίας και που τελούν υπό καθεστώς προστασίας.

β) Να λαμβάνονται υπόψη οι όροι και περιορισμοί που θεσμοθετούνται με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.

3. Να ακολουθούνται οι γενικές κατευθύνσεις που τίθεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου και η ισχύουσα νομοθεσία.

4. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά το στάδιο σχεδιασμού και χωροθέτησης των έργων, ώστε όχι μόνο να μην προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον λόγω ρύπανσης ή μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου αλλά επιπλέον να ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσής του λόγω αστοχίας ή έκτακτων φαινομένων.

Ειδικότερα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

α) Να καθορισθούν ζώνες προστασίας όλων των υδατορεμάτων που διασχίζουν την περιοχή.

β) Κατά τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο ενιαίος χαρακτήρας του ρεμάτων, η προστασία της φυσικής τους οντότητας και η αξιοποίησή του ως φυσικό στοιχείο μέσα στους οικισμούς/πόλεις.

γ) Τα έργα αξιοποίησης υδάτινων πόρων θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τις γενικότερες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον

δ) Εφαρμογή βέλτιστων διαθεσίμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των παραγομένων υγρών αποβλήτων καθώς και για την συλλογή και επεξεργασία τους.

ε) Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις που αφορούν στη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης τους όπου αυτές απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας