Με 2 κοινές υπουργικές αποφάσεις αλλάζει η διαδικασία αιτήσεων πληρωμών για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους έτους 2020 και για το αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορά στα τουριστικά γραφεία.

Η διαδικασία πληρωμής για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους έτους 2020 έχει ως εξής:

Οι πάροχοι που δεν έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο αίτημα πληρωμής (αρχικό ή τροποποιητικό λόγω απόρριψης), υποβάλλουν αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα για την πληρωμή τους δικαιολογητικά, ως εξής:

– Αίτηση πληρωμής

– Αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη

– Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με το IBAN του λογαριασμού

– Αντίγραφο της απόδειξης παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή (ίδια συμμετοχή και επιδότηση) για κάθε ένα από τα vouchers που εξαργυρώθηκαν,

– Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος και την ακρίβεια των υποβεβλημένων στοιχείων. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα τηρεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τα στοιχεία των παρόχων και τα δικαιολογητικά. Έπειτα από την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, αναλυτική κατάσταση των παρόχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

Η διαδικασία πληρωμής για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων έχει ως εξής:

Οι πάροχοι που δεν έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο αίτημα πληρωμής (αρχικό ή τροποποιητικό λόγω απόρριψης), υποβάλλουν αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα για την πληρωμή τους δικαιολογητικά, ως εξής:

– Αίτηση πληρωμής.

– Αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη.

– Αντίγραφο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού του τουριστικού γραφείου με τον ταξιδιώτη ορθά και πλήρως συμπληρωμένη βάσει του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12).

– Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού.

– Αντίγραφο της απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τη συνολική δαπάνη.

– Επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση των παρόχων /τουριστικών γραφείων σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

– Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος και την ακρίβεια των υποβεβλημένων στοιχείων και ότι θα αποδώσει σε κάθε περίπτωση το ποσοστό επιδότησης που αναλογεί στις συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

– Πίνακα με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθώς και με το συνολικό ποσό των αξιώσεων ανά ΑΦΜ επιχείρησης για τους ίδιους τους παρόχους καθώς και για τις συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

– Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης, εκάστης από τις συνεργαζόμενες με τον πάροχο επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα συγκεντρώνονται από τους παρόχους – τουριστικά γραφεία. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

– Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1 καθώς και της παρ. 3 (για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου) του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), σύμφωνα με πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους από το Υπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του ΠΣΣΕΗΣ από την αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού.

Ο έλεγχος των δηλώσεων σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, βάσει των δηλωθέντων στην υπεύθυνη δήλωση από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν από την οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2831/2023 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιονδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, και δεν υπερβαίνει τα 300.000 € Δημόσια Δαπάνη (Κανονισμός ΕΕ 2831/2023).Το ποσό της ενίσχυσης των τουριστικών γραφείων και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τα e-voucher (διατακτική ταξιδίου) επιμερίζεται στα ποσά που λαμβάνει κάθε επιχείρηση.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των υπεύθυνων δηλώσεων των παρόχων – τουριστικών γραφείων σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), διαπιστωθεί υπέρβαση του ποσού των 300.000 ευρώ σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν θα πραγματοποιείται πληρωμή από το Υπουργείο Τουρισμού.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των Υπεύθυνων Δηλώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τους παρόχους/τουριστικά γραφεία σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), διαπιστωθεί υπέρβαση του ποσού των 300.000 ευρώ σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, η αποπληρωμή του voucher θα πραγματοποιείται μόνο για τα τουριστικά γραφεία ή / και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δεν σωρεύουν.

Η υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα τηρεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τα στοιχεία των παρόχων και τα δικαιολογητικά. Έπειτα από την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, κατάσταση των παρόχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας