Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, δημοσιεύτηκαν δύο δράσεις κρατικών ενισχύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την Πράσινη Μετάβαση.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος, αποκλείονται όλα τα ξενοδοχεία 1,2 και 3 αστέρων, που αποτελούν το 75% του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, γεγονός που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στον χώρο των ξενοδόχων.

Οι δράσεις αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες, μέσω των επενδυτικών τους σχεδίων, στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών στις δραστηριότητές τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είμαι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούσαν τουλάχιστον 2-3 άτομα (ανάλογα με τη δράση) με εξαρτημένη εργασία το ημερολογιακό έτος που προηγείται από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Γενικότερα, στις δράσεις εντάσσονται ως επιλέξιμες οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών. (Δείτε συγκεκριμένες πληροφορίες στην κάθε δράση παρακάτω).

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα – εξοπλισμός

Πιστοποίηση προϊόντων

Δαπάνες marketing

Δαπάνες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 40%, έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14), των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 300.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 • Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 234.000.000€
 • Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο): 000.000(εξάντληση διαθέσιμου προϋπολογισμού). 

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 40% (έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση).

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 400.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 • Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 312.000.000€
 • Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο): 000.000€ (εξάντληση διαθέσιμου προϋπολογισμού) 

Βασικές προϋποθέσεις δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις είναι:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 3. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τη συμμετοχή στη Δράση 1.
 4. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τη συμμετοχή στη Δράση 2.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης και για τις δύο δράσεις δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών και για τη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αφορούν σε:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμό (Συμβατικές Δαπάνες).
 • Εξοπλισμό (GREEN).
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών.
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding.
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά.
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζόμενων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ).
 • Έμμεσες δαπάνες.

Εξοπλισμός GREEN

Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης / Εξοικονόμηση Ενέργειας

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου απαραίτητου ΤΠΕ (hardware & software), που στοχεύουν στη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (π.χ. αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter), καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
 • Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αντικατάσταση / εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση απωλειών.
 • Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.
 • Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).
 • Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων και εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας για επιχειρήσεις logistics ή χονδρικού εμπορίου ή τουριστικού τομέα, όπως:
  • Προμήθεια ηλεκτροκίνητων παντός τύπου (π.χ. τύπου ΚΛΑΡΚ).
 • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
 • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
 • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της επιχείρησης.

Στην υποκατηγορία αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτός και ανάλογος εξοπλισμός που δεν αναγράφεται ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η συμβολή του στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης / εξοικονόμηση ενέργειας από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, αξιοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πρώτων υλών, ώστε η χρήση των υλικών να γίνεται εφικτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

 • Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.
 • Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων / συστημάτων για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.
 • Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.
 • Προμήθεια / Αναβάθμιση εξοπλισμού για Ανακύκλωση, όπως:
  • Κάδοι απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής.
  • Μεταλλικός συμπιεστής απορριμμάτων (Press-container/Baler).
  • Εξοπλισμός διαχωρισμού και διαλογής ύλης (π.χ. centrifuge separator).
  • Βιομηχανικοί κάδοι κομποστοποίησης οργανικής ύλης.
 • Προμήθεια / Αναβάθμιση εξοπλισμού για Απόβλητα, όπως:
  • Μηχανήματα φόρτωσης και διαλογής αποβλήτων.
  • Τεμαχιστές αποβλήτων.
  • Εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης, πρωτοβάθμιας καθίζησης.
  • Εξοπλισμός δευτεροβάθμιας επεξεργασίας / μέθοδος ενεργού ιλύος και βιολογικής / χημικής απομάκρυνσης.
 • Προμήθεια / Αναβάθμιση εξοπλισμού για μείωση ελλαττωματικών προϊόντων, όπως:
  • Μηχανήματα x-ray ελέγχου παραγωγής.
  • Εξοπλισμός συσσωμάτωσης και αναδιαμόρφωσης υλικών (agglomeration machine).
  • Τεμαχιστές απορριμμάτων.
 • Προμήθεια / Αναβάθμιση εξοπλισμού για βελτιστοποίηση κατανάλωσης υδάτινων πόρων / επανάχρηση νερού, όπως: Συστήματα φιλτραρίσματος νερού (ώσμωση, αφαλάτωση κ.λπ.).

ΕΝΘΕΤΟ 1

Αττική, Ν. Αιγαίο:

Εξαντλήθηκε -προς το παρόν- ο διαθέσιμος προϋπολογισμός

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας για τις Δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ.

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

ΕΝΘΕΤΟ 2

Εκτός Δράσης τα ξενοδοχεία 1-2-3 αστέρων

Τουριστικά Καταλύματα

Σε ό,τι αφορά τα τουριστικά καταλύματα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

 • Ξενοδοχεία
  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω.
  • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
  • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.

Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
  • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
   Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνεται στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.
  • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω.
  • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας