Το διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε την τροποποίηση της σύμβασης εκμίσθωσης του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς ως προς  τη διαχείριση του αφαιρούμενου εξοπλισμού.

Έτσι στη σύμβαση που υπογράφηκε στις 5 Μαρτίου 2014 για την εκμίσθωση του ξενοδοχείου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Σαββίδη προστέθηκε ο εξής όρος:

«Κατά την απορρέουσα εκ του άρθρου 15.2 συμβατική υποχρέωση της μισθώτριας διευκρινίζεται ότι κάθε υλικό, μηχανισμός, εξοπλισμός και γενικώς ανεξαίρετα οτιδήποτε θα έχει χρησιμοποιηθεί από την μισθώτρια και έχει αντικαταστήσει παλαιές εγκαταστάσεις ή εξαρτήματά τους ή ανεξάρτητα από παλαιές εγκαταστάσεις και εξαρτήματα έχει συνδεθεί ως καινούργιο σύστημα ή ανταλλακτικό αναπόσπαστα ή με μονιμότερο χαρακτήρα με το κτίριο ή το οικόπεδο του μισθίου, κατά τον ως άνω χρόνο παραλαβής από τον εκμισθωτή των εκτελεσθεισών εργασιών, θα ανήκει οριστικά και αμετάκλητα στην κυριότητα, νομή και κατοχή του εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης της μισθώτριας.

Αντίθετα συμφωνείται ότι κάθε παλαιό υλικό, εξάρτημα σύστημα κλπ, που θα αντικαθίσταται από την μισθώτρια, θα ανήκει από της αφαιρέσεως και αντικαταστάσεώς του κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη μισθώτρια, η οποία και θα υποχρεούται στην απομάκρυνσή του από το μίσθιο. Για τα παλαιά αυτά απομακρυνόμενα υλικά και εξαρτήματα πάσης φύσεως, ο εκμισθωτής δεν θα διατηρεί κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης.

Οφείλει ωστόσο η μισθώτρια να ενημερώνει εγγράφως τον εκμισθωτή για το είδος και την ποσότητα του αφαιρούμενου υλικού, ώστε οι Επιτροπές του εκμισθωτή που έχουν συσταθεί κατ’ εκτέλεση του άρθρου 5.1, αρμόδιες για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος και της μακροχρόνιας εκμίσθωσης να μπορούν να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, καθώς και της βαριάς και τακτικής συντήρησης του μισθίου, με σκοπό την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και τη διατήρηση των ξενοδοχειακών υποδομών σε επίπεδο τουλάχιστον 5 αστέρων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας