Με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού, συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή με έργο την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τις Συμβάσεις Σ1 : Αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων και Σ2: Αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Ορειβατικών Καταφυγίων του υποέργου SUB2, της δράσης 16931 του Ταμείου Ανάκαμψης που υλοποιεί το Υπουργείο.

Οι αρμοδιότητες της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι: 

-Η αξιολόγηση από αξιολογητές και Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης

-Ο έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων από τους αξιολογητές

-Ελλείψεις δικαιολογητικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στον υποβληθέντα φάκελο των δικαιολογητικών ή και επιπλέον διευκρινίσεις που ζητούνται από τον αξιολογητή σε ήδη προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που θα προσκομίζονται από τον δυνητικό δικαιούχο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους.

-Σε συνέχεια του ελέγχου πληρότητας των υποβαλλόμενων Φακέλων Χρηματοδότησης θα ακολουθεί η τελική αξιολόγηση των προτάσεων από τον Αξιολογητή

-Οι αξιολογητές εξετάζουν το σύνολο του περιεχομένου της αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του πορίσματος αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι αιτήσεις ενίσχυσης εισάγονται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η γνωμοδότηση ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση του πορίσματος γνωμοδότησης

-Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης του Αξιολογητή, συντάσσει και καταθέτει τα πρακτικά αξιολόγησής της προς το Υπουργείο Τουρισμού

-Σε κάθε περίπτωση η Γνωμοδοτική Επιτροπή εισηγείται την οριστικοποίηση του τελικού διαμορφωμένου προϋπολογισμού και του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου της αξιολογούμενης πρότασης αιτιολογώντας με σχετική τεκμηρίωση τις τυχόν περικοπές σε σχέση με τον προταθέντα προϋπολογισμό. Οι εισηγήσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής καταγράφονται σε πρακτικά και στους Τελικούς Πίνακες Αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που προσδιορίζονται ανά πρόταση χρηματοδότησης και περιλαμβάνουν τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες προτάσεις προς χρηματοδότηση και υποβάλλονται προς το Υπουργείο Τουρισμού για την έκδοση Απόφασης Ένταξης ή απόρριψης.

Παράλληλα, με άλλη απόφαση του υπουργείου, τροποποιείται η υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 3739).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας