Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικά άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε σε ξενοδοχείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Διάρκεια σύμβασης: δεκαέξι (16)μηνών .

Προϋπολογισμός: μέχρι 379.860€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (7.587,2€). Ο επιλεγείς ως ανάδοχος θα κληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης ποσού ίσου με ποσοστό 5% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 27 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση την 06/02/2018.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας