Έργα συνολικού ύψους 387,24 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στον τουρισμό στο πλαίσιο βασικών δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών της χώρας.
Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρθεικε αναλυτικότερα στα έργα αυτά και τους στόχους του Υπουργείου.

Η νέα στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που απαντά σε τέσσερις βασικούς στόχους:
– Στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας
– Στην διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
– Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
– Και τέλος στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.
– Παράλληλα, η προώθηση της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας στον τουρισμό είναι ένας πρόσθετος βασικός στόχος που διατρέχει οριζόντια όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες μας.

Οι τέσσερις Δράσεις
Τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαρθρώνονται σε τέσσερις Δράσεις:
– Δράση «Τουριστική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού περί τα 321 εκ. ευρώ
– Δράση «Τουριστική Εκπαίδευση», προϋπολογισμού περί τα 45 εκ. ευρώ
– «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού περίπου 10 εκ ευρώ.
– Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», προϋπολογισμού περί τα 10 εκ ευρώ

Τουριστική Ανάπτυξη
Έχει προχωρήσει η δημοσίευση τεσσάρων (4) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους που αφορούν σε ενισχύσεις έργων ανάπτυξης Ορεινού Τουρισμού, προσβασιμότητας σε παραλίες, και αναβάθμισης τουριστικών λιμένων.
Με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών έχει δημοσιευτεί Διακήρυξη.
Οι Προσκλήσεις και η Διακήρυξη των υποέργων της Δράσης, κινητοποιούν πόρους 222 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει:
1. «Διαχείριση Προορισμών», προϋπολογισμός περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.
Στόχος η πιο αποδοτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση των επιμέρους προορισμών της χώρας δημιουργόντας τις προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών και συναρμόδιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η διαμόρφωση ενός ποιοτικού, διαφοροποιημένου, ανταγωνιστικού, σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.
Από τις 3 Νοεμβρίου έχει δημοσιευτεί, η σχετική Διακήρυξη, για τη σύναψη της σχετικής Συμφωνίας – Πλαίσιο προϋπολογισμού 11.160.000 με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου:
Πρώτον: για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την προετοιμασία σύστασης Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών ανά την επικράτεια, και
Δεύτερον: την τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση και ενεργοποίηση των Οργανισμών αυτών και την υλοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών.

Το πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σύναψη δύο ακόμα συμβάσεων που αφορούν σε:
Δημιουργία πλατφόρμας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.
Στόχος να διασφαλιστεί η έγκαιρη συγκέντρωση και ομοιογενής επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, για τον τουρισμό και να ενισχυθεί η πληροφόρηση με στόχο την εκπόνηση νεών πολιτικών και δράσεων.
Προώθηση και προβολή των προορισμών στους οποίους συστήνονται οι Οργανισμοί αυτοί.

2. Το επόμενο υποέργο της Δράσης, με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού.
Αποτελεί βασική επιδίωξη να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο τεράστιος φυσικός πλούτος και η ομορφιά των ορεινών περιοχών της χώρας μας.
Συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην προσπάθειά μας για επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέραν των μηνών τουριστικής αιχμής.
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων.
Στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις, με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου 2024.
Σο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται σύμβαση με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό.

3. Προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών. Το έργο με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ περίπου, περιλαμβάνει δράσεις ενισχύσεων για τη αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού.
“Ο τουρισμός υγείας και ευεξίας προσφέρει μία εξαιρετική ευκαιρία για εμπλουτισμό τη τουριστικής προσφοράς. Αφορά μάλιστα λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας, ενώ μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Το σχέδιο της σχετική πρόσκλησης δυνητικών δικαιούχων βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.” σημείωσε η Υπουργός.

4. Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων.
Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στη διαφοροποίηση της τουριστικής μας προσφοράς, αλλά και στη διασύνδεση των προορισμών.
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται αρχικά η ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται η σύναψη τριών Συμβάσεων:
H πρώτη Σύμβαση αφορά τη διενέργεια μελέτης αγοράς για τον αγροτουρισμό και τον γαστρονομικό τουρισμό στην Ελλάδα.
Στη μελέτη αυτή θα στηριχθεί στη συνέχεια η στρατηγική της χώρας για τον αγροτουρισμό και το γαστρονομικό τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Για αυτή τη Σύμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
Τα αποτελέσματά της μελέτης θα τροφοδοτήσουν επίσης με στοιχεία τη δημιουργία πλατφόρμας με έναν διαδραστικό ψηφιακό χάρτη.
Η πλατφόρμα αυτή θα παρουσιάζει με ελκυστικό τρόπο, μεταξύ άλλων, σημεία ενδιαφέροντος για αγροτουρισμό και γαστρονομικό τουρισμό.
Τέλος, η τρίτη Σύμβαση στοχεύει στη διασυνδεσιμότητα των προορισμών, το branding, και την προώθηση και προβολή του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα.

5. Το πέμπτο υποέργο της δράσης στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων ανά την επικράτεια.
Στόχος η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για θαλάσσιο τουρισμό προς τη χώρα μας και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος μας στο συγκεκριμένο τομέα.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ, συνολικου προϋπολογισμού 159 εκ. ευρώ.
“Θεωρούμε ότι το έργο αυτό θα αλλάξει πραγματικά του όρους ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας.
Ιδιαίτερη έμφαση εδώ δίνεται στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας. Και για το έργο αυτό, και ειδικότερα για το σκέλος που αφορά έργα αναβάθμισης λιμένων, δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση στις 25 Οκτωβρίου.
Θα ακολουθήσουν διακηρύξεις που θα αφορούν σε μελέτες ωρίμανσης καθώς και στη δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας.” ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη.

6. Το έργο «Προσβάσιμες Παραλίες», προϋπολογισμού 17 εκ ευρώ περίπου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πρόκειται για ένα έργο που εξυπηρετεί έναν υψηλής σπουδαιότητας οριζόντιο στόχο του Υπουργείου Τουρισμού:
Τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον τουρισμό και συγκεκριμένα, στην αύξηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, η ΕΤΑΔ αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα.

7. Εκπόνησης μελετών για νέα καταδυτικά πάρκα καθώς και αναβάθμιση υφιστάμενων θαλάσσιων πάρκων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, στην προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος και τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, ωστε να καταστεί η Ελλάδα ένας από τους πιο σημαντικούς προορισμούς για καταδυτικό τουρισμό στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σύναψη Συμβάσεων: Πρώτον, για τη δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης του κοινού και δεύτερον για ενέργειες προώθησης και προβολής τους καταδυτικού τουρισμού.

Τουριστική Εκπαίδευση
Η Δράση αφορά στην επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού και έχει συνολικό προϋπολογισμό περί τα 45 €.
Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης της Δράσης είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού.
Ειδικότερα, η επένδυση στην τουριστική κατάρτιση περιλαμβάνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εποχικά εργαζομένων αλλά και των μακροχρόνια ανέργων.
Τα προγράμματα επανειδίκευσης θα καλύπτουν διάφορες ειδικότητες και αντιμετωπίζουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του κλάδου.
Περιλαμβάνεται
– Η παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από παρόχους κατάρτισης,
– Η καταβολή επιδόματος σε τουλάχιστον 18.000 καταρτιζόμενους για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.

Ακόμα προβλέπεται
– Η δημιουργία ειδικής εφαρμογής λογισμικού
– Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
– Η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και η απόκτηση προσόντων.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τα έργα που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στο να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού και κυρίως να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Προβλέπεται η ανάπτυξη νέου ευέλικτου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και η παροχή προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.
Ακόμα, προβλέπεται η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας “MyDigitalTourism”.
Σκοπός της πλατφόρμας, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών, ταξιδιωτών, σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.
Προβλέπεται ακόμα η δημιουργία υποσυστήματος καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα.
Τέλος, εκτός από ψηφιακές υπηρεσίες η Δράση περιλαμβάνει και υπηρεσίες Ψηφιοποίησης εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου. Το έργο θα δώσει λύσεις, ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αδειοδοτήσεις τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και στο κομμάτι της πληροφόρησης για τη νομοθεσία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση και λειτουργία επιχείρησης.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ
Η Δράση βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Περιλαμβάνει υποέργα τα οποία στοχεύουν στην ακόμα πιο ποιοτική και με σύγχρονους επικοινωνιακά όρους πληροφόρηση των επισκεπτών μας.
Ειδικότερα περιλαμβάνεται αρχικά η δημιουργία Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη.
Στον χάρτη αυτό θα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται με ελκυστικό τρόπο τα ειδικά χαρακτηριστικά των προορισμών.
Ενδεικτικά, η πληροφόρηση θα αφορά, σε αξιοθέατα, δραστηριότητες/ εμπειρίες και τοπικά προϊόντα.
Θα προηγηθεί, λεπτομερής χαρτογράφηση των πόρων κάθε τουριστικού προορισμού.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών (όπως υπάλληλοι του ΕΟΤ, συνεργάτες από ΟΤΑ) που θα αναλάβουν τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου.
Ακόμα, στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται και η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Το εργαλείο αυτό θα λειτουργήσει ως αυτόνομη συλλογή πληροφοριακού υλικού του ΕΟΤ στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
Τέλος με ένα ακόμα έργο θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης των ταξιδιωτών. Με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς, θα παρέχει στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Επίσης θα περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πύλη που θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου επίσημου portal visitgreece.gr. αλλά και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές.

Η κ. Κεφαλογιάννη σημείωσε, ότι το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην μέγιστη απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων όσο και στη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων.
Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει διαδικασία αναπροσαρμογής κάποιων υποέργων της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη», με την τροποποίηση του φυσικού ή/και του οικονομικού τους αντικειμένου.
Για παράδειγμα, ήδη εξετάζεται η προσθήκη στο έργο που αφορά στον Τουρισμό υγείας και ευεξίας μίας νέας Σύμβασης. Η Σύμβαση αυτή θα αφορά στην ανάπτυξη του λεγόμενου «silver tourism», που αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Παράλληλα, στο υποέργο που αφορά στον καταδυτικό τουρισμό, θα ενταχθεί συμπληρωματική Σύμβαση για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας