Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ψηφίστηκε κατόπιν αλλαγών και βελτιώσεων στο σχετικό Σχέδιο Νόμου που πραγματοποιήθηκαν μετά τις παρεμβάσεις της αγοράς.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Αναφέρουμε μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία βελτιώσεων:

  • Για πρώτη φορά υπάγονται στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου, η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός µη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον η επένδυση πληροί μια σειρά από προϋποθέσεις (5 κλειδιά, ελάχιστος αριθμός δωματίων 20 κ.ά.).
  • Φυσικά, η προσθήκη των 3άστερων ξενοδοχείων αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη από τις βασικές βελτιώσεις που έγιναν στο νομοσχέδιο πριν ψηφιστεί από τη Βουλή και σε κάθε περίπτωση την πιο «διάσημη», αφού απαιτήθηκε από πολλούς ξενοδοχειακούς / τουριστικούς φορείς.
  • Άλλες βασικές αλλαγές αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο οι οποίες για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια μπορούν να ενισχυθούν και για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους.
  • Άλλη ενδιαφέρουσα «βελτίωση» αφορά το ποσοστό που θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές ΣΔΑΜ και θα είναι αυξημένο κατά 10%. Σχετικά με την προαναφερόμενη αύξηση αναμένεται σχετική έγκριση της Κομισιόν για περιοχές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας.
Προσθήκη των 3άστερων ξενοδοχείων αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη από τις βασικές βελτιώσεις

Τα μέγιστα προβλεπόμενα ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμο φτάνουν έως και το 75%. Σε αυτό το άρθρο θα παραθέσουμε μερικά από τα σημαντικότερα τμήματα του νόμου, με έμφαση σε αυτά που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Μορφές εταιρειών που δικαιούνται επιδότησης:
• Εμπορική εταιρεία
• Συνεταιρισμός
• Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π., ΑΕΣ
• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση
εταιρείες
• Κοινοπραξίες με προϋπόθεση
καταχώρισης στο ΓΕΜΗ
• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
• Ατομικές επιχειρήσεις

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών.
β. Επιχορήγηση, για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών.
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), με κάλυψη από το Δημόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων. Η επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, με κάλυψη µέρους του µισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται και συνδέονται µε το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαµβάνεται καµία άλλη κρατική ενίσχυση.
ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν». Συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων µειωµένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύµατα που τα χορηγούν.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ως ακολούθως:

α. Ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις.
β. Ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις.
γ. Ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για µικρές επιχειρήσεις.
δ. Ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις.
ε. Ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (Α.Σ.) τους Αστικούς Συνεταιρισµούς, τις Οµάδες Παραγωγών (Οµ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας