Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο μηνών, πραγματοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Κέρκυρα.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 12 Απριλίου 2024 και με αριθμό καταρτιζόμενων έως 50 άτομα.

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού, σύμφωνα με τον νόμο 3328/2005, είτε για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία, σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022.

Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στα 40.000 ευρώ. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των αναγκαίων μετακινήσεων στην πόλη και στην ύπαιθρο της Κέρκυρας.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ταχ. δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει έως τις 10 Ιανουαρίου 2024.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας