Αναπτυξιακός Νόμος: Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων. Επιδότηση έως και 75% για δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων.

του Γεράσιμου Μαγδαληνού, Head of Public Funding, BSS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Aνακοινώθηκε η 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Προβλέπεται ενίσχυση που μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ελκυστική, αφού δύναται να φτάσει έως και 75%. Το καθεστώς ενισχύει επενδύσεις που αφορούν τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ (150.000.000 €).

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι προς ένταξη στο Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» είναι μια σειρά από μορφές εταιρειών και επιχειρήσεων και συγκεκριμένα αυτές θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες: Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια
Τα υπαγόμενα, στο Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων δεν είναι ενιαίο για όλες τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα που θα πραγματοποιήσει την αιτούμενη προς επιδότηση επένδυση και προσδιορίζεται ως ακολούθως:
• Μεγάλες – 1.000.000 €
• Μεσαίες – 500.000 €
• Μικρές – 250.000 €
• Πολύ μικρές – 100.000 €
• Συνεταιρισμοί, ΚΥΝΣΕΠ – 50.000 €

Είδη Ενισχύσεων
Προβλέπεται μια σειρά από διαφορετικές μορφές ενισχύσεων της επένδυσης, που αυτές αφορούν τις ακόλουθες: Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Χρηματοδοτικό Σχήμα
Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προβλέπονται και οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε επιδότηση αφορούν τις ακόλουθες ομάδες δαπανών.
• Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
• Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
• Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Έναρξη και λήξη υποβολής αιτήσεων
Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 12/06/2023. Η λήξη της υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί βάσει των στοιχείων της ανακοίνωσης μέχρι και το τέλος του έτους – και συγκεκριμένα μέχρι τις 29/12/2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας