Τις ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στο νέο τουριστικό νόμο 4875/2021 (ΦΕΚ Α 250/23.12.2021) και αφορούν τα τουριστικά γραφεία, καταγράφει ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) σε ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη του.

Ποιες είναι οι ρυθμίσεις:

Παρατείνεται η ισχύς των πιστωτικών σημειωμάτων (voucher) που έχουν χορηγηθεί από τουριστικές επιχειρήσεις σε πελάτες, αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων για ταξίδια που ακυρώθηκαν λόγω του Covid-19 το 2020, έως και την 31η Μαρτίου 2022, εφόσον αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν για άλλες τουριστικές υπηρεσίες μέχρι και το τέλος του 2021. (Άρθρο 61 Ν. 4875/2021).

Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά σημειώματα που δόθηκαν μεταξύ επιχειρήσεων για τον ίδιο λόγο και κατά την ίδια χρονική περίοδο. [Άρθρο 62 Ν. 4875/2021]
Άρθρο 29 – Ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3710/2008

Προστίθεται ότι επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων, συμβατικών ή προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία.

Τα εν λόγω λεωφορεία αποσύρονται από την κυκλοφορία μετά από τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Στα λεωφορεία αυτά επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων και η εκμετάλλευση των διαφημίσεων από τον ιδιοκτήτη των οχημάτων, με την προϋπόθεση καταβολής τέλους διαφήμισης υπέρ του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα οχήματα.

Άρθρο 30 – Εγγυήσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου – Τροποποίηση του άρθρου 5του ν. 393/1976

Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι οι εγγυητικές επιστολές των τουριστικών γραφείων, εκτός από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να εκδίδονται και από ασφαλιστικές εταιρείες.

Γίνονται κάποιες απαραίτητες από καιρό διορθώσεις (μόνο στο άρθρο 5 του Ν. 393/1976 και όχι και στα άλλα σημεία του όπου θα έπρεπε): αντικατάσταση του όρου «υπέρ Ε.Ο.Τ.» (όσον αφορά την εγγυητική επιστολή) με το ορθό πλέον «υπέρ ελληνικού Δημοσίου» του όρου «Ε.Ο.Τ.», σε άλλο σημείο, με τον όρο «Υπουργείου Τουρισμού» και του «Ε.Σ.Λ.» (Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) με την «Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων».

Άρθρο 31 – Κυρώσεις σε τουριστικά γραφεία – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 του ν. 393/1976
Προβλέπει την βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ. των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στα τουριστικά γραφεία.

Άρθρο 38 – Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 710/1977 – Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 710/1977

Αφορά κάποιες τροποποιήσεις στις διατάξεις περί των κυρώσεων για όποιον παρέχει ή διαφημίζει την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού.

Άρθρο 58 – Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020

Όσον αφορά την αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για το 2021, η εφαρμογή της σχετικής διάταξης δεν εξαρτάται πλέον από τις προϋποθέσεις των γενικών διατάξεων περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς τον όρο παρακράτησης, και η εν λόγω παράγραφος αναδιαμορφώνεται όπως εμφανίζεται στον νόμο.
Άρθρο 66 – Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 68 του ν. 4582/2018

Προβλέπει ότι το ελάχιστο μήκος της εσοχής που δημιουργείται στο πεζοδρόμιο για τη στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, καθώς και για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των αποσκευών τους, τροποποιείται, ώστε ειδικά για την εσοχή που δημιουργείται επί τμήματος πεζόδρομου ή πλατείας το ελάχιστο μήκος να ορίζεται στα δέκα (10) μέτρα.

Δείτε το νέο νόμο 4875/2021 (ΦΕΚ Α 250/23.12.2021) του Υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο: «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας