Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Creta Farms

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Creta Farms ύψους 866 εκ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση.

Όπως ανακοίνωσε η Creta Farm πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της, κατόπιν της από 02.08.2018 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στη συνέλευση παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι της Εταιρείας (αμφότεροι δι΄ αντιπροσώπου), που εκπροσωπούν συνολικά 24.087.364 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 81,71% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 82,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε λοιπόν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 ευρώ) με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων.

Παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στην αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κάθε παλαιός μέτοχος, εφόσον ασκήσει πλήρως το δικαίωμά του για την απόκτηση των μετοχών που του αναλογούν, στο πλαίσιο ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, θα μπορεί να προεγγράφεται και για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας